Om Delblancsällskapet

Delblancsällskapet höll sitt första årsmöte i Trosa i augusti 1999. Idag har vi drygt 120 medlemmar från hela landet. Åren som gått sedan starten har varit en spännande tid med växande verksamhet. 2019 firade vi vårt 20-årsjubileum med ett stort seminarium i Grillska huset i Gamla stan.

Sven Delblancs författarskap har djupa rötter i barndomens landskap. Sällskapet har gjort det till en årlig tradition att den 26 maj, som är Delblancs födelsedag, inbjuda till en vandring längs Trosaån från Vagnhärads centrum till Sven Delblancs barndomshem. Delblancsällskapet lokalgrupp i Hedebyland, dvs Trosa/Vagnhärad har sedan sällskapets tillkomst arrangerat många program, i synnerhet om författarskapets koppling till Delblancs uppväxtmiljö i trakten. Somrarna 2010 och 2011 satte lokalgruppen upp Hedebyborna som friluftsteater i Trosa.

Delblancpriset har delats ut fyra gånger i samverkan med Trosa kommun och Sörmlands Nyheter. Från 2015 ges priset ut vartannat år. De som hittills fått priset är Sigrid Combüchen, Niklas Rådström, Ola Larsmo och Lena Einhorn.

Seminarier har genomförts i samverkan med Vilhelm Moberg-Sällskapet, Strindbergssällskapet, Hjalmar Bergman Samfundet, Gunnar Ekelöf-sällskapet och Selma Lagerlöf-sällskapet.

Samtliga dessa seminarier har resulterat i bokutgåvor, böcker som både innehåller essäer om Delblancs förhållande till de olika författarna samt texter av Delblanc om dessa.

Ett seminarium om Sven Delblanc och 1700-talet på Confidencen resulterade också i en bok. 1700-talet engagerade både forskaren och den skönlitteräre författaren Delblanc.

Vi har i fyra volymer givit ut Sven Delblancs journalistik, kritik och essäistik. Här finns merparten av hans artiklar och essäer om litteratur, idéhistoria, politik, samhälle, liksom mer personliga texter, kåserier, dagboksblad, minnesbilder och porträtt. En av volymerna återger Delblancs samtliga texter om Strindberg.

Tre skrifter med minnesbilder om Sven Delblanc har sällskapet också givit ut. I dessa rikligt illustrerade volymer berättar Sven Delblancs släktingar, barndomskamrater, författarkollegor, juvenalbröder, elever, litteraturhistoriekollegor m fl om sina intryck av vännen och författaren.

Sven Delblancs samarbete med konstnärsvännen Reinhold Ljunggren skildras i sällskapets bok Diktaren och Målaren, som baserar sig på ett seminarium som arrangerades i Trosa och och är rikligt illustrerad.

Sällskapet har också i samarbete med Carolina i Uppsala givit ut Sven Delblancs bibliografi. I den förtecknas alla texter som Sven Delblanc skrivit, liksom allt som sagts om och skrivits om honom i skrifter, radio och TV. Föreställningar av Sven Delblancs dramatik i radio, TV och på teatrar redovisas. Också översättningar av hans verk tas upp.

Sedan 2013 ger vi ut en årsskrift; Delbladet, som hittills utkommit med sju utgåvor. Den innehåller texter av olika slag av Sven Delblanc, liksom essäer och minnesbilder om honom. Delbladet 2019 är ett jubileumsnummer som i flera artiklar blickar tillbaka på sällskapets verksamhet under 20 år.

Sällskapets alla skrifter kan beställas från sällskapet och köpas till förmånspris om man är medlem. Skrifterna redovisas på hemsidan under rubriken Böcker.

Delblancsällskapet har också arrangerat studieresor både till Värmland och Gotland med anknytning till Samuelsviten. I samarbete med Paradisresor ordnades en resa till Iran i Sven Delblancs fotspår. Vi har också företagit en studieresa till Finland och Karelen.

Vi har vid flera tillfällen deltagit i DELS programverksamhet, både på Skansen och Sällskapsliv till sjöss. Två temanummer om Delblanc för Parnass har vi också gjort, åren 2006 9ch 2008.

Delblancsällskapets adresser:

För frågor om medlemskap och ekonomi:
Delblancsällskapet, c/o kassör Ove Pettersson
Västra Ågatan 75, 619 34 Trosa
tel: 0156-164 66
e-post:
För frågor om sällskapets verksamhet:
Delblancsällskapet, c/o ordförande Lasse Zilliacus
Renstiernas Gata 13
tel: 070-792 53 67
e-post:
För frågor om Sven Delblancs författarskap:
Delblancsällskapet, c/o Lars Ahlbom
Gullmarsvägen 65, 120 39 Stockholm
tel 072-731 36 56
e-post:

Delblancsällskapet, c/o Leif Risberg, Ripgatan 3,
582 37 Linköping
tel 013-14 20 38, 073-40 77 808
e-post:

Delblancsällskapets plusgiro 86 49 86-5

Delblancsällskapet