STADGAR FÖR DELBLANCSÄLLSKAPET

antagna av årsmötet 2000, reviderade genom årsmötesbeslut 2001-2002, 2005-2006, 2009-2010 och 2014-2015.
§ 1 Delblancsällskapet arbetar för att fördjupa kunskapen om och sprida intresset för Sven Delblanc och hans författarskap.
§ 2 Delblancsällskapet samlar och förtecknar skrifter av och om Sven Delblanc och arbetar för att hans verk ska finnas tillgängligt för alla. Därtill stödjer sällskapet utgivandet av skrifter om Sven Delblancs liv och författarskap.
§ 3 Delblancsällskapets medlemmar betalar en årlig avgift. Institutioner och företag kan ansluta sig som stödjande medlemmar. Ständiga medlemmar betalar en engångsavgift. Avgifternas storlek fastställs av årsmötet. Dessutom har styrelsen rätt att kalla hedersmedlemmar.
§ 4 Delblancsällskapets styrelse består av sju ledamöter. Av dessa väljer sällskapet vid sitt årsmöte en ordförande för en tid av ett år. Övriga sex ledamöter väljs för en tid av två år på så sätt att tre personer nyväljs varje år. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare, klubbmästare och kassör. Årsmötet har möjlighet att invälja suppleanter i styrelsen. Dessa rangordnas i samband med invalet. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande och man om beslutet är ense.
§ 5 Delblancsällskapets firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.
§ 6 Årsmötet utser för två år en valberedning om tre personer varav en är sammankallande. Valberedningens uppgift är att inför årsmötet framlägga förslag till ordförande, styrelseledamöter samt revisorer.
§ 7 Räkenskapsåret omfattar ett kalenderår (1 januari – 31 december). För att anpassas till helt kalenderår skall det första räkenskapsåret med de nya stadgarna omfatta perioden 1 augusti 2010 - 31 dec 2011 (17 månader).
Denna period skall även avse ansvarsperioden för den styrelse som väljes vid årsmötet 2010. (§ 4)
§ 8 Delblancsällskapets årsmöte hålls senast den 31 mars varje år. Kallelse aviseras genom medlemsbrev eller e-post minst 14 dagar i förväg. Motionstiden utgår 15 januari. Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
  • val av ordförande för mötet
  • val av protokollförare för mötet
  • val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll
  • styrelsens och revisorernas berättelser
  • val av ordförande och ledamöter av styrelsen enligt § 4
  • val av revisorer enligt § 7
  • val av valberedning enligt § 6
  • fastställande av årsavgift enligt § 3
  • behandling av förslag som väcks av styrelsen
  • behandling av förslag som väcks av medlem och som skriftligen tillställts styrelsen före den 15 januari
§ 9 Beslut om stadgeändring tas av två på varandra följande årsmöten.
§ 10 Beslut om sällskapets upplösning fattas vid två på varandra följande årsmöten varvid minst 4/5 av de närvarande ska stödja beslutet. När sällskapet upplöses överlämnas dess tillgångar till någon institution eller förening vars syfte är besläktat med sällskapets.