Skrivet om Sven Delblanc

Böcker

Agrell, Beata, Frihet och fakticitet. En resa genom Sven Delblancs textvärld. Akad. avh.,
Göteborg 1982.

Ahlbom, Lars, Frihetens tragedi. Livssyn, estetik och hjälteroller i Sven Delblancs
författarskap. Akad. avh., Stockholm 1989.

Ahlbom, Lars, Sven Delblanc, Stockholm 1996

Ahlbom, Lars (red.), Röster om Delblanc. Texter från ett ABF-seminarium i Stockholm,
Stockholm 2001.

Ahlbom, Lars & Blomqvist, Helene (red.), Mystik och gudsbilder hos Sven Delblanc,
Strängnäs 2002 

Ahlbom, Lars & Nettervik, Ingrid (red.), Broder Ville, Käre snälle Sven. 26 växlade brev
mellan Vilhelm Moberg och Sven Delblanc samt texter med anknytning till ett
seminarium på Väddö folkhögskola, Stockholm 2005.

Blomqvist, Helene, Vanmaktens makt. Sekulariseringen i Sven Delblancs Samuelsvit och
Änkan. Akad. avh., Göteborg 1999.

Dahlberg, Leif, Tre romantiska berättelser. Studier i Eyvind Johnsons ”Romantisk
berättelse” och ”Tidens gång”, Lars Gustafssons ”Poeten Brumbergs sista dagar och
död” och Sven Delblancs ”Kastrater”. Akad. avh., Stockholm 1999..

Forslid, Torbjörn, Fadern, sonen och berättaren. Minne och narrativitet hos Sven Delblanc. Akad.avh., Lund 2000.

Fritzdorf, Britta, Symbolstudier i Sven Delblanc Hedebysvit. Akad. avh., Stockholm 1980.

Gräslund, Bo, Mysteriet Balderson. En deckargåta. Avdelningen för litteratursociologi i
Uppsala 2002.

Mádl, Peter, Wohltäter der Menschheit. Eine Untersuchung der Kurzprosa Sven Delblanc
nach 1975, Köln 1989.

Artiklar, uppsatser och essäer – ett urval

Adolfsson, Eva, ”De farliga kvinnorna. Nyläsning av Sven Delblancs roman Nattresa”,  Ord och Bild nr 8 1973.

Adolfsson, E., Bergom-Larsson, M., Eriksson, U. och Holmgren O., ”Den Axel kring vilken
världen rör sig”, BLM nr 6 1970. 

Agrell, Beata, ”Kamp mot nihilismen. Synpunkter på Sven Delblancs Nattresa”, Komma nr 4 1969.

Agrell, Beata, ”Ska man underkasta sig och tåla? Om dysterheten i Sven Delblancs berättelser”, i: Linjer inordisk prosa 1965 – 1975. En antologi redigerad av Kjestin Norén, Staffanstorp1975.

Agrell, Beata, ”Berätta, förklara och uppenbara. Om textens intentionalitet i Sven Delblancs
Prästkappan`”, i: Perspektiv på prosa: Göteborgsstudier i litteraturvetenskap tillägnade
Peter Hallberg och Nils-Åke Sjöstedt. Red. Birgitta Ahlmo-Nilsson, Göteborg 1981.

Agrell, Beata, ”Delblancs brutna realism”, Allt om böcker, nr 1/2 1986.

Agrell, Beata , ”Den moderna läsarens änkestånd”, Svenska Dagbladet 24/4 1989.

Agrell, Beata, ”Passionshistorien som skandalroman”, Svenska Dagbladet 26/4 1989.

Agrell, Beata, ”Att lära sig se. En didaktisk figur hos Sven Delblanc”, i: Det öppna rummet. Festskrift till Merete Marzarella, 2005.

Ahlbom, Lars, ”Om bildspråket i Sven Delblancs roman Nattresa”, Stencilerad
trebetyguppsats i Nordiska språk, Uppsala universitet vårterminen 1974.

Ahlbom, Lars, ”Hedeby och Sven Delblancs människosyn”, BLM nr 3 1975

Ahlbom, Lars, ”Frihetens röst tystnar. Om Sven Delblancs nya roman Speranza”, BLM nr 4 1980.

Ahlbom, Lars, ”Sven Delblancs Ifigenia. Om människooffer och sanning”, Artes nr 1 1996.

Ahlbom, Lars, ”Delblanc led nederlag i revolten mot fadern”, Svenska Dagbladet 19/12 1998.

Ahlbom, Lars, ”Sven Delblancs rörelse mot det mörka landet”, Svenska Dagbladet 26/5 2001.

Anderberg, Tomas, ”Gud och ondskan. Tedicéproblemet speglat i Sven Delblancs böcker om
Samuel och hans familj”, Fenix nr 4 1989.

Bergom-Larsson, Maria, ”Sven Delblanc och det grymma Europa”, i: Människan och det
vertikala samhället, Stockholm 1974.

Bergsten, Anders, ”´Min … orena estetik`. Om Sven Delblancs romansyn”, Tidskrift för
litteraturvetenskap nr 5-6 1973/4.

Bergsten, Anders, ”Sven Delblancs Hedebysvit”, Studiekamraten nr 58 1976:2.

von Born, Heidi, ”En svensk polyglott från Kanada”, Allt om Böcker nr 1/ 2 1986.

Broström, Torben, ”På ångestens brygga”, BLM nr 2 1993.

Forslid, Torbjörn, ”Fadersfigurens komplexa funktion hos Delblanc”, Svenska Dagbladet 12/4 1996

Forslid, Torbjörn, ”Delblanc och den mångtydiga fadersgestalten”, i: Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok  2001.

Garefelt, Björn & Jakobson, Eva, ”Sven Delblanc och ´romanens kris`”, Litterarium nr 2
1977-1978.

von Heland, Madeleine, ”Satans renässans”, Artes nr 4 1978.

Helander, Lars, ”Kära Alice. Gudarna ska veta att jag hade det svårt – men din barndom var
värre”, Läs-Femina nr 1 1996.

Henriksson, Thomas, ”Stenfågel”, BLM nr 6 1973.

Henriksson, Thomas,  ”Kastrater ur tiden”, BLM nr 6 1975.

Kauri, Jan H., ”Eremitkräftans vändkrets. Sven Delblanc på 60-talet”, Fenix nr 2 1984.

Lagerlöf, Karl Erik, ”Frihetens villkor”, i: Samtal med 60-talister, Stockholm 1965.

Lagerlöf, Karl Erik,  ”Sven Delblanc öppnar maskineriet”, i: Strömkantringens år och andra essäer om den nya litteraturen, Stockholm 1975.

Lagerlöf, Karl Erik, ”Han lät mörkret skapa ljuset”, Dagens Nyheter 17/12 1992.

Larsson, Bo, ”Var är den vän, som överallt jag söker?”, Svensk kyrkotidning nr 44 1985.

Larsson, Bo,  ”Ett fördolt ljus”, i: Närvarande frånvaro – frågan kring liv och tro i modern svensk  skönlitteratur, Göteborg 1987.

Lundqvist, Åke, ”Det mörka landets lockelse”, i: Från sextital till åttital. Färdvägar i svensk
prosa, Värnamo 1981.

Lönnroth, Lars, ”I mummel och extas. En röst jag lyssnat till i fyrtio år”, BLM nr 2 1993

Mjöberg, Jöran, ”Sven Delblancs Hedebyserie. Ett försök till analys och värdering”, Nordisk
Tidskrift nr 2 1977.

Nilsson, Björn, ”En stor provins har seglat in i natten”, Expressen 17/12 1992

Nilsson, Björn, ”Sven Delblanc. I hans värld rör sig ständigt något mycket gammalt under det närvarandes yta”, Månadsjournalen nr 12 1986

Paillard, Jean, ”Abraham Redivivus”, Signum nr 3 1988.

Paillard, Jean,  ”Heligt sabotage”, Signum nr 5 1985

Pehrson, Ingela, ”Människan inför Gud. En tematisk studie i två 80-talsromaner med stoff
från Bibeln: ´Jerusalems natt` av Sven Delblanc och ´Bat Seba` av Torgny Lindgren”, C-
uppsats i litteraturvetenskap, Uppsala universitet vårterminen 1985.

Peterson, Hans & Åsberg, Christer, ”Juvenalen Sven Delblanc”, Uppsala Nya Tidning 30/12
1992

Petherick, Karin, ”Sven Delblanc och Swedenborg”, Nya Argus nr 3 1979.

Petherick, Karin,  ”Skuldbördans plåga. Sven Delblancs ´Moria land`”, Samlaren 1990.

Petherick, Karin,  ”Närmare till dig. Erik Feldmans uppgörelse med sin Kära Farmor”, Nya Argus nr 1/2 1990.

Petherick, Karin,  ”Människooffer för ordningens skull. Sven Delblancs Ìfigenia`”, Nya Argus nr 2/3 1991.

Petherick, Karin,  ”Ohelgade medel eller Den nya skapelsens bankrutt i Sven Delblancs `Homunculus`”, Samlaren 1991.

Petherick, Karin, ”Diktverket självt ska tala! Kring några brev från Sven Delblanc”, Artes nr 4 1993.

Petherick, Karin, ”Sven Delblanc”, i: Aspects of Modern Swedish Literature. Second revised and augmented edition. Ed. By Irene Scobbi. Norvik Press 1999.

Risberg, Leif,  Den politiske Sven Delblanc. En studie i hans skönlitteratur, litteraturkritik
och debattartiklar 1956 – 1966. Otryckt licentiatavhandling, Litteraturvetenskapliga
institutionen, Lunds universitet 2003.

Stenkvist, Jan, ”Sven Delblanc”, i: Brandell, G & Stenkvist, J, Svensk litteratur 1870-1970,
bd 3, Stockholm 1975.

Svedjedal, Johan, ”Gurun och grottmannen” (om Bruno K Öijer och Sven Delblanc), i: Gurun
och Grottmannen och andra litteratursociologiska studier, Stockholm 1996.

Unger, Gunnar, ”Namn att minnas: Sven Delblanc”, Svensk Tidskrift nr 3 1974.

Warburton, Thomas, ”Om Sven Delblanc”, Nya Argus nr 3 1974.

Westberg, Anna, ”Hedeby: scen för Sverige”, Allt om böcker nr 1/2 1986.

Wikström, Ove, ”Den onde guden – guds- och fadersbild i Sven Delblancs Livets ax”, i:
Aljosjas leende. Om gudsfrånvaro, mystik och skönlitteratur, Stockholm 1997.

Wästberg, Pär, ”Sven Delblancs land”, i: Lovtal, Stockholm 1986.

Åsberg, Christer, ”Möten med Sven Delblanc”. Föredrag vid Delblancsällskapets årsmöte på
Trosa Stadshotell 21 augusti 2004. Kan fås i kopia från Delblancsällskapet.