Protokoll frÄn Ärsmöte 14 mars 2015

PROTOKOLL FÖRT VID DELBLANCSÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE DEN 14 MARS 2015

Plats: ABF i Stockholm, SveavÀgen 41, Palmesalen

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Per-Ola Jansson hÀlsade alla vÀlkomna och förklarade Ärsmötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Axel Sjöstedt

§ 3 Val av justerare

Till att justera protokollet valdes Lars Ahlbom och Leif Risberg.

§ 4 Föredragningslistans godkÀnnande

Mötet befanns behörigt utlyst och föredragningslistan godkÀndes efter Àndring

av felaktigt Ärtal i kallelsen (skall vara: balansrÀkning för 2014)

§ 5 VerksamhetensberÀttelsen och ekonomisk redovisning

Per-Ola Jansson redogjorde översiktligt för föregÄende verksamhetsÄr och Maj-Britt

Imnander och Ulrika Pohl Andersson berÀttade om den lokala arbetsgruppens aktiviteter.

Mötet beslöt att godkÀnna verksamhetsberÀttelsen.

§ 6 Resultat och balansrÀkning för 2014

Ove Pettersson lÀmnade preciserande kommentarer till den ekonomiska berÀttelsen, till resultat- och balansrÀkningen för verksamhetsÄret samt föredrog styrelsens förslag till bokslut.

Mötet beslöt att godkÀnna dessa och lÀgga dem till handlingarna.

§ 7 Revisorernas berÀttelse

Ove Pettersson upplÀste revisorernas berÀttelse, av vilken framgick att de funnit föreningens rÀkenskaper utan anmÀrkning och att de rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Medlemsavgiften

Mötet beslöt att behÄlla Ärsavgiften oförÀndrad: 200 kr och 250 för tvÄ i samma hushÄll.

§ 10 StadgeÀndring

De pÄ föregÄende Ärsmöte föreslagna och beslutade stadgeÀndringarna i § 2 och § 8

stadfĂ€stes av detta Ă„rsmöte och Ă€ndringarna trĂ€der dĂ€rför i kraft. Ändringarna lyder som följer:

TillĂ€gg till §8. ”DelblancsĂ€llskapets Ă„rsmöte hĂ„lls senast den 31 mars. Kallelse aviseras genom medlemsbrev eller e-post minst 14 dagar i förvĂ€g. Motionstiden utgĂ„r 15 januari.”

Stycket om medlemsförslag före 1 maj utgÄr.

§2 Första meningen Àndras till: DelblancsÀllskapets styrelse bestÄr av sju ledamöter med möjlighet att invÀlja suppleanter. Suppleanterna turordnas i samband med valet.

§ 11 Verksamhetsplan 2015

P-O Jansson kommenterade och utfyllde verksamhetsplanen för 2015 (som bifogas protokollet) och Daniel Skogman presenterade kulturveckan i Sunne och föreslog olika former för sÀllskapets nÀrvaro och deltagande i dessa aktiviteter.

Beslöt mötet att godkÀnna Verksamhetsplanen för 2015 och Daniel Skogmans rapport.

§ 12 Val av ordförande och ledamöter i styrelsen

Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande och ledamöter samt suppleanter.

Årsmötet beslutade att:

till ordförande vÀlja Per-Ola Jansson, omval 1 Är

till ledamöter vÀlja:

Lars Ahlbom, nyval 2 Ă„r

Ulrika Pohl-Andersson, omval 2 Ă„r

/i styrelsen kvarstÄr följande personer 1 Är, valda vid förra Ärsmötet för en tid av 2 Är:

Bo GrÀslund 1 Är

Ove Pettersson 1 Ă„r

Leif Risberg 1 Ă„r

Lasse Zilliacus 1 Ă„r/

till suppleanter vÀlja:

i följande turordning:

1. Inger Holmberg, omval 1 Ă„r

2. Christian WĂ€ndahl, nyval 1 Ă„r

3. Daniel Skogman, omval 1 Ă„r

§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Årsmötet beslutade att:

vÀlja Sonya Sareyko till revisor, omval 1 Är

vÀlja Vivi-Anne Svanborg till revisor, omval 1 Är

vÀlja Maj Ohlsson till revisorssuppleant, omval 1 Är

vÀlja Stefan Björnmalm till revisorssuppleant, omval 1 Är.

§ 14 Val av valberedning

Årsmötet beslutade att:

vÀlja Eva-Stina Jordö att ingÄ i valberedningen, omval 1 Är (sammankallande)

vÀlja Anders Frigell att ingÄ i valberedningen, omval 1 Är

vÀlja Axel Sjöstedt att ingÄ i valberedningen, omval 1 Är

§ 15 Övriga frĂ„gor

Inga motioner hade inlÀmnats till Ärsmötet.

§ 16 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla nÀrvarande och förklarade Ärsmötet avslutat.

Ordförande Sekreterare

Axel Sjöstedt Lasse Zilliacus

Justerare Justerare

Lars Ahlbom Leif Risberg